Oppussingsregler

Vedtatt av styret 18.juni 2019.
Oppdatert 1.august 2022.

Seksjonseier er ansvarlig for oppussing av leiligheten. Dette ansvaret kan ikke overlates andre.

Sameiet er nå over 30 år gammelt og mange leiligheter vil bli renovert de kommende årene. Da oppussing ofte medfører støy og annen plage for naboene, har styret utarbeidet oppussingsregler. Følges disse, vil man forhåpentligvis forhindre klager og godt naboskap kan opprettholdes.

Varsling (jfr. bl.a. husordensreglene paragraf 34)

 • Eier skal i god tid, minimum en uke før, varsle styret om oppussing av leilighet. Styret sørger for å informere naboer via den digitale oppslagstavlen.
 • Eier må selv varsle Deichmans bibliotek, Klinikk for Alle og Coop separat.
 • Varslet skal inneholde tidspunkter, fremdriftsplan og telefonnummer til eier og tilgjengelig kontaktperson (utførende entreprenør).
 • Da Klinikk for Alle utøver virksomhet som er lite forenelig med pigging av baderom, bes det om at eier tar kontakt med klinikken slik at man kan bli enig om når det arbeidet kan utføres. Styret kan da ved enighet gi dispensasjon fra husordensreglene om tider for støy.

Støyende arbeid (jfr. bl.a. husordensreglene paragraf 33)

 • Med støyende arbeid menes f.eks. pigging, boring og gjentagende hamring som er til stor sjenanse for naboer
 • Er bare tillatt mandag – fredag mellom kl.08.00 – 17.00. Styret kan gi dispensasjon
  fra dette i helt spesielle tilfeller.
 • Enhver plikter å utføre arbeidet til minst mulig sjenanse for naboer og næringsseksjonene.

Fellesarealer (jfr. bl.a. husordensreglene paragraf 10, 11, 16, 27, 34)

 • Det må utvises forsiktighet når bygningsmateriell o.l. skal bæres ut og inn av bygget og mellomlagring av slikt i fellesarealene bør unngås.
 • Rømningsveier skal alltid være fri og det må ikke settes noe i disse som kan hindre rømning eller som kan forårsake brann.
 • Heisene må ikke overbelastes og man må bruke nøkkelen i heisen hvis dørene må stå noe lenger oppe.
 • Gulvene i fellesarealene bør tildekkes hvis de kan bli skadet.
 • Alle fellesarealer som blir møkkete av oppussingen skal rengjøres daglig.
 • Bygningsmateriell/avfall (også i store sekker) skal fjernes samme dag det settes utenfor huset. Politihøgskolens tomt skal ikke brukes til dette.
 • Søppelkassene skal bare brukes til husholdningsavfall. Pappemballasje og annet oppussingsavfall skal levers på kommunens gjenbruksstasjoner.

Brannvarslings – og porttelefonanleggets enheter

Detektorer (følere) og utkoblingsenhet som er tilknyttet byggets brannvarslingsanlegg og svarapparat til byggets porttelefonanlegg skal kun demonteres og vedlikeholdes av våre leverandører.

Ventilator (kjøkkenvifte)

Ved skifte av ventilator skal denne være beregnet for felles avtrekksvifte. Det skal ikke installeres ventilator med motor.

Baderom

Badene våre er av tidlige prefabrikkerte badekaminer av «lecamaterialer» (ikke plassbygde) så her må man være svært oppmerksom. Kontakt styreleder hvis badet skal rehabiliteres.

Ansvar og begrensninger (jfr. bl.a. husordensreglene paragraf 27, 34)

 • Eier er ansvarlig for enhver skade som blir påført eiendommen.
 • Følges ikke reglene kan styret for eiers regning la fellesarealer bli vasket, ryddet og reparert.
 • Oppussingsarbeid som omfatter omlegging av vann- og avløpsrør, ventilasjonssystemet og det elektriske anlegget skal bare utføres av autorisert personell i samsvar med gjeldende regelverk. Større endringer skal godkjennes av styret.

Kontaktopplysninger

 • Alle kontaktopplysninger ligger på Sameiets hjemmesider majorstutorvet.no under emneknaggen «kontakt».