Husordensregler

Husordensregler for Sameiet Majorstutorvet

 Generelt

 1. Husordensreglene supplerer sameiets vedtekter.
 2. Reglene er en veiledning i «god naboskikk», og inneholder samtidig regler om forhold som må følges av hensyn til sameiets drift og sikring mot unødvendig tap/skader og utgifter.
 3. Beboerne plikter til enhver tid å rette seg etter reglene, og ta ansvar for at reglene etterleves av alle husstandsmedlemmer og besøkende.
 4. Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes i første omgang ordnet opp med direkte kontakt mellom berørte parter. Dersom dette ikke fører frem, tas forholdet opp skriftlig med styret.
 5. Styret har et spesielt ansvar for å påse at husordensreglene blir overholdt. Vaktmester er gitt spesiell myndighet av styret til å påse at reglene følges.
 6. Sameierne og beboerne er ansvarlig for skader som måtte oppstå som følger av overtredelse av husordensreglene eller andre uaktsomme hendelser.
 7. Beboerne er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans/hennes husstand, fremleietagere eller andre personer som hun/han har gitt adgang til bygger.
 8. Alle beboere skal være kjent med disse reglene. Nye beboere, sameiere og leietagere skal snarest mulig gjøre seg kjent med husordensreglene.
 9. Beboerne plikter for øvrig å forholde seg til alle vedtak som styret beslutter i konkrete saker.

Sikring av brann og oversvømmelse

 1. Enhver plikter å vise forsiktighet for å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlige ting slik at brann ikke kan oppstå, samt i branntilfelle, å foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene (Brannvernlovens § 13). Elektriske panelovner må ikke tildekke av gardiner/møbler og lignende.
 2. Rømningsveiene skal alltid være fri. Det skal ikke lagres eller settes noe i disse som kan hindre rømning eller forårsake brannfare. Beboere skal være kjent med hvor brannslukningsutstyret til leiligheten er plassert. For øvrig vises det til særskilt branninstruks.
 3. Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kiler eller lignende.
 4. Vaske- og oppvaskmaskiner skal være fast tilkoblet – både tilførsel og avløp.
 5. Gulvsluk i bad skal renses og bunnfall fjernes minst en gang i året. Ved utbedring av bad må den enkelte beboer vise spesiell aktsomhet slik at sluk ikke tettes. Rensning av stikkledninger for bad og kjøkken ut til stamledning er den enkelte sameiers ansvar.
 6. Bygging av nytt bad skal på forhånd meldes styret som kan få kontrollert at arbeidene er utført forskriftsmessig.
 7. Rør- og våtromsarbeider skal bare utføres av kyndig person i samsvar med gjeldende våtromsnorm.
 8. Beboer forplikter seg å holde leiligheten tilstrekkelig oppvarmet – også ved fravær.

Fellesarealer – utvendig og innvendig

 1. Det hellelagte fellesarealet rundt bygningen, fellesarealet i atriet, inngangspartiene, trappeoppgang, trapperepos, korridorer og garasjeareal utenom boder, må ikke benyttes til plassering og/eller lagring av gjenstander tilhørende beboere.
 2. Sykler og motorsykler/scootere skal plasseres i garasjeanlegget på anviste plasser.
 3. Det er forbudt med ballspill i atriet og på det hellebelagte området rundt bygningen.
 4. Enhver forsøpling av arealet rundt bygningen, av inngangspartiet, atriet eller annen av de ovennevnte fellesrom og arealer, er forbudt.
 5. Hunder må ikke luftes i atriets fellesareal. Fugler skal ikke mates i atriet eller i fellesarealer rundt bygningen.
 6. Avfall skal legges i søppelrommets avfallsbeholdere og emballeres og sorteres i samsvar med gjeldende retningslinjer for kildesortering. Ethvert søl utenfor avfallsbeholderne må unngås. Avfall som ikke inngår i kildesortering tillates ikke plassert i avfallsrommet.
 7. Atriet skal ikke benyttes til sammenkomster av selskapelig art eller til andre organiserte gruppesammenkomster uten styrets skriftlige godkjenning. Grilling i atriet med kullgrill er forbudt.
 8. Uten styrets samtykke er det forbudt å sette opp plakater eller annen informasjon utenom oppslagstavlene i de to hovedinngangene. Her skal bare informasjon som angår sameiets interesser plasseres.
 9. Det er ikke tillatt å sette opp skilter, montre, automater, flaggstenger eller antenner etc. uten styretes samtykke.
 10. Inngangsdører, dør ved siden av garasjeport, dører ut til atriet og dører til avfallsrom skal alltid holdes låst. Ved inn- og utkjøring til garasjen, skal en forsikre seg om at ingen utenforstående kommer inn og at garasjeporten går helt ned før en kjører videre.
 11. Hver enkelt beboer plikter å påse at ringeklokketablået og postkassene er utstyrt med navn på beboer(ne). Det godtas kun originale skilt bestemt av styret. For forandring av navn på ringeklokketablået skal en henvende seg til styret.
 12. Det må utvises forsiktighet når innbo, herunder bygningsmateriale m.v. bæres ut og inn av bygget. Den som eier er ansvarlig for enhver skade som blir påført eiendommen i samband med slik forflytting. Overbelastning av heisene og/eller «tvangskjøring» av dørene til heisene er forbudt.
 13. Det er forbudt å slippe inn besøkende som en ikke kjenner identiteten til. Den som lukker opp ytterdøren er personlig ansvarlig for at de besøkende omgående kommer til leiligheten.
 14. Vinduene i oppgangene skal alltid være lukket om natten og på dagtid når det er fare for frost, regn eller sterk vind. Den beboer som åpner et vindu, er erstatningsansvarlig for skader som måtte oppstå. Det er forbudt å lufte gjennom entre.
 15. Inngangsparti, trappeoppgang og korridor må ikke benyttes som lekeplass. Bruk av sparkesykkel o.l., skobrodder og andre skarpe gjenstander som kan skade gulvbelegget, er ikke tillatt i korridorene.
 16. Det er ikke tillatt å lade bilen sin i garasjen utenom ladestasjoner for el-biler som er godkjent av sameiets el-leverandør. Slike ladestasjoner skal ha en dedikert kurs og forskriftsmessig ladeløsning. Installasjon- og strømomkostninger må den enkelte garasjeeier betale. Styret skal godkjenne enhver løsning før det monteres i garasjeanlegget.
 17. Bodene i garasjekjelleren egner seg ikke for oppbevaring av verdifulle gjenstander.

Leilighetene – inkludert balkonger og terrasser

 1. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor sein egen leilighet og ikke bruke den slik at naboene sjeneres. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig samtykke av naboene, og må ha styrets godkjennelse. Mellom kl. 23.00 og 07.00 må det vises særlig hensyn.
 2. Ved bruk av støyende redskap må det utvides hensyn, og slik aktivitet bør legges til tidspunkter på dagen hvor det er til minst sjenanse for de øvrige beboere. Bruk av boremaskin, hamring og lignende må bare skje på dagtid mellom klokken 08.00 – 17.00 mandag til fredag, kl. 10.00 – 16.00 på lørdager og er ikke tillatt på helligdager.
 3. All oppussing som medfører sjenerende støy over tid skal nabovarsles ved oppslag på fellestavlene ved begge inngangene samt til Deichmann og Klinikk for Alle. Varslet må gi informasjon om i hvilket tidsrom arbeidet/oppussingen vil foregå samt telefonnummer til sameier eller utførende håndverker.
 4. Oppussingsarbeider som omfatter omlegging av vann- og avløpsrør, ventilasjonssystemet, elektriske anlegg m.v. skal bare utføres av autorisert personell i samsvar med gjeldene regelverk, herunder våtromsnormen.
 5. Alle fellesarealer, inkludert heis som blir tilsmusset i samband med ombyggingsarbeider m.v. skal rengjøres daglig uten kostnad for sameiet. Mellomlagring av byggematerialer i fellesarealer skal unngås.
 6. Det er forbudt å mate fugler fra balkongen.
 7. Risting av tøt og tepper fra balkongen er forbudt.
 8. Grilling fra balkongene eller i atriet med kullgrill er forbudt.
 9. Overvanning av blomsterkasser og krukker m.v. på balkongene er forbudt. Under rengjøring av balkongene må det ikke renne vann ned på balkong/terrasse under.

Disse reglene er sist oppdatert 9. mars 2020

Se forøvrig vedtektene til sameiet.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *