Husordensregler

Husordensregler:

 1. Disse husordensreglene er en veiledning i «god naboskikk», og inneholder samtidig regler om forhold som må følges av hensyn til sameiets drift og sikring mot unødvendig tap/skader og utgifter.
 2. Beboerne plikter til enhver tid å rette seg etter reglene, og ta ansvar for at reglene etterleves av alle husstandsmedlemmer og besøkende.
 3. Eventuelle brudd på husordensreglene forutsettes i først omgang ordnet opp med direkte kontakt mellom berørte parter. dersom dette ikke fører fram, tas forholdet opp skriftlig med styret.
 4. Styret har et spesielt ansvar for å påse at husordensreglene blir overholdt. Vaktmester er gitt spesiell myndighet av styret til å påse at reglene følges.
 5. Sameierne og beboerne er ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av overtredelse av husordensreglene eller annen uaktsom hendelse.
 6. Beboerne er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av hans/hennes husstand, framleietakere eller andre personer som han/hun har gitt adgang til bygget.
 7. Alle beboere skal være kjent med disse reglene, Nye beboere, sameiere og leietakere skal snarest mulig gjøre seg kjent med husordensreglene.
 8. Beboerne plikter for øvrig å forholde seg til alle vedtak som styret beslutter i konkrete saker.

  Sikring av brann og oversvømmelse

 9. Enhver plikter å vise forsiktighet for å forebygge fare for brann og behandle ild og brannfarlige ting slik at brann ikke kan oppstå, samt i branntilfelle, å foreta det som er mulig for å begrense skadevirkningene (Brannvernlovens paragraf 13). Elektriske panelovner må ikke tildekkes av gardiner/møbler og lignende.
 10. Rømningsveiene skal alltid være fri. det skal ikke lagres eller settes noe i disse som kan hindre rømning eller forårsake brannfare. Beboere skal være kjent med hvor brannslukningsutstyret til leilighetene er plassert. For øvrig vises til særskilt branninstruks.
 11. Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kiler eller lignende.
 12. Vaske- og oppvaskmaskiner skal være fast tilkoblet – både tilførsel og avløp.
 13. Gulvsluk i bad skal renses og bunnfall fjernes minst en gang i året. Ved utbedring av bad må den enkelte beboer vise spesiell aktsomhet slik at sluk ikke tettes. Rensing av stikkledninger fra bad og kjøkken ut til stamledning er den enkelte sameiers ansvar.
 14. Beboer forplikter seg til å holde leiligheten tilstrekkelig oppvarmet – også ved fravær.
 15. Rør- og våtromsarbeider skal bare utføres av kyndig person i samsvar med gjeldende våtromsnormer.

  Fellesarealer – utvendig og innvendig

 16. Det hellebelagte fellesarealet rundt bygningen, fellesarealet i atriet, inngangspartiene, trappeoppgang, trapperepos, korridorer og garasjeareal utenom boder, må ikke benyttes til plassering og/eller lagring av gjenstander tilhørende beboerne.
 17. Sykler og motorsykler/scootere skal plasseres i garasjeanlegget på anviste plasser.
 18. Det er forbudt med ballspill i atriet og på det hellebelagte området rundt bygningen.
 19. Enhver forsøpling av arealet rundt bygningen, av inngangspartiet, atriet eller annen av de ovennevnte fellesrom og arealer, er forbudt.
 20. Hunder må ikke luftes i atriets fellesareal, og fugler skal ikke mates  i atriet eller i fellesarealet rundt bygningene.
 21. Avfall skal legges i søppelrommets avfallsbeholdere og emballeres og sorteres i samsvar med gjeldende retningslinjer for kildesortering. Ethvert søl utenfor avfallsbeholderne må unngås. Avfall som ikke inngår i kildesortering tillates ikke plassert i avfallsrommet.
 22. Atriet skal ikke benyttes til sammenkomster av selskapelig art, eller til andre organiserte gruppesammenkomster uten styrets skriftlige godkjenning. Grilling i atriet med kullgrill er forbudt.
 23. Uten styrets samtykke, er det forbudt å sette opp plakater og annen informasjon utenom oppslagstavlene ved de to hovedinngangene. Her skal bare informasjon som angår sameiets interesse plasseres.
 24. Det er ikke tillatt å sette opp skilter, montre, automater, flaggstenger og antenner etc. uten styrets samtykke.
 25. Inngangsdører inkludert dør ved siden av garasjeport, dører ut til atriet og dører til avfallsrom, skal alltid holdes låst. Ved inn- og utkjøring til garasjen, skal en forsikre seg om at ingen utenforstående kommer inn og at garasjeporten går helt ned før en kjører videre.
 26. Hver enkelt beboer plikter å påse at ringeklokketablået og postkassene er utstyrt med navn på beboer(ne). Kun originale skilt bestemt av styret, godtas. Nytt postkasseskilt bestilles gjennom styret. For forandring av navn på ringeklokketablået skal en henvende seg til styret.
 27. Det må utvises særlig forsiktighet når innbo, herunder bygningsmateriale m.v., bæres ut og inn av bygget. Den som er eier er ansvarlig for enhver skade som blir påført eiendommen i samband med slik forflytting. Overbelastning av heisene og/eller «tvangskjøring» av dørene til heisene er forbudt.
 28. Det er forbudt å slippe inn besøkende som en ikke kjenner identiteten til. Den som lukker opp ytterdøren, er personlig ansvarlig for at de besøkende omgående kommer til leiligheten.
 29. Vinduene i oppgangen skal alltid være lukket om natten og på dagtid når det er fare for frost, regn og sterk vind. Den beboer som åpner et vindu, er også ansvarlig for at dette blir lukket innen rimelig tid. Den som åpner et vindu, er erstatningsansvarlig for de skader som eventuelt oppstår. Det er forbudt å lufte gjennom entre.
 30. Inngangsparti, trappeoppgang og korridor må ikke benyttes som lekeplass. Bruk av sparksykkel o.l., skobrodder og andre skarpe gjenstander som kan skade gulvbelegget, er ikke tillat i korridorene.
 31. Det er ikke tillatt å lade bilen sin i garasjen utenom ladestasjoner for elbiler som er godkjent av sameiets el-tjenesteleverandør. Slike ladestasjoner skal ha en dedikert kurs og forskriftsmessig ladeløsning. Installasjons- og strømkostnadene må den enkelte garasjeeier betale. Styret skal godkjenne enhver løsning før det monteres i garasjeanlegget. 

  Leilighetene – inkludert balkonger og terrasser

 32. Beboerne plikter å sørge for ro og orden i og utenfor egen leilighet, som ikke må brukes slik at naboene sjeneres. Musikk- og sangundervisning tillates bare etter skriftlig samtykke av naboene, og må ha styrets godkjennelse. Mellom kl. 23.00 og 07.00 må det vises særlige hensyn.
 33. Ved bruk av støyende redskap må det utvises hensyn, og slik aktivitet bør legges til tidspunkt på dagen hvor det er til minst sjenanse for de øvrige beboere. Bruk av boremaskin, hamring og lignende må bare skje på dagtid mellom klokken 08.00 – 17.00 mandag til fredag, lørdag kl. 10.00 til 16.00 – og er ikke tillatt på helgedager.
 34. All oppussing som medfører sjenerende støy over tid, skal nabovarsles ved oppslag på fellestavlene ved begge inngangene samt til Deichman og Klinikk for alle. Varslet må gi informasjon om i hvilket tidsrom arbeidet/oppussingen vil foregå samt telefonnummer til sameier eller utførende håndverker. Oppussingarbeider som omfatter omlegging av vann-og avløpsrør, ventilasjonssystemet, elektriske anlegg mv. skal bare utføres av autorisert personell i samsvar med gjeldende regelverk, herunder våtromsnormen. Alle fellesarealer, inkludert heis som blir tilsmusset i samband med ombyggigsarbeider m.v. skal rengjøres daglig uten kostnad for sameiet. Mellomlagring av byggematerialer i fellesareal skal unngås
 35. Det er forbudt å mate fugler fra balkongen.
 36. Risting av tøy og tepper fra balkongen er forbudt.
 37. Grilling fra balkongene eller i atriet med kullgrill er forbudt.
 38. Overvanning av blomsterkasser og krukker m.v. på balkongene er forbudt. Under rengjøring av balkongene, må det ikke renne vann ned på balkong/terrasse under.

Se forøvrig vedtektene til sameiet.

Sist oppdatert: 16 februar 2016

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *